Bony do Biedronki

KONKURS FIRMY TROUW NUTRITION

NA ZDJĘCIE  LUB KRÓTKI FILM pt. „Trouw i ja”

 

REGULAMIN KONKURSU „TROUW I JA”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Trouw i ja” jest Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chrzanowskiej 21/25, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000086476, REGON 010762423, NIP 527 10 04 320, kapitał zakładowy w wysokości 23 960 500,00 PLN, zwana dalej „Organizatorem”
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 listopada 2017 roku i trwa do dnia 19 grudnia 2017 roku.
3. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
§2
Uczestnictwo
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki określone w niniejszym regulaminie
§3
Zadanie konkursowe
1. Zrobienie zdjęcia lub nagranie filmu o tytule „Trouw i ja” oraz dostarczenie go do Organizatora wraz z wypełnionym kuponem konkursowym.
§4
Zasady konkursu
1. Osoby biorące udział w konkursie w terminie trwania konkursu robią zdjęcie lub nagrywają krótki filmik (max 2 minuty) pt. „Trouw i ja”. Zdjęcie lub film należy przesłać do siedziby Organizatora w formie drukowanej (zdjęcie), na nośniku danych (zdjęcie, film) wraz z wypełnionym kuponem konkursowym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji postepowania konkursowego. Zdjęcia lub filmy w formie elektronicznej można przesyłać na adres e-mail: konkurs@trouwnutrition.com wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu, adresem e-mail oraz klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu – Trouw Nutrition Polska sp. z o.o z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą wykorzystywane w toku konkursu organizowanego zgodnie z regulaminem z dnia ….”.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Uczestnika Konkursu swoich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w Konkursie.
3. Kupony konkursowe można znaleźć w nr 5 magazynu „Trouw i My”, na stronie internetowej www.trouw.pl oraz na ulotkach dostępnych w punktach sprzedaży produktów Trouw Nutrition Polska.
4. Wszystkie zgłoszenia spełniające wymagania regulaminu zostaną przeanalizowane przez Komisję Konkursową składającą się z 3 osób, która wyłoni 25 zwycięzców. Komisja będzie kierować się atrakcyjnością oraz kreatywnością zdjęć lub filmów. Komisja konkursowa zbierze się w siedzibie Organizatora w dniu 20.12.2017 roku.
5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 wraz z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu należytego udokumentowania przekazania nagród laureatowi zgodnie z wymogami prawa finansowego oraz w celach marketingowych.
6. Uczestnik ma prawo do wglądu w treści swoich danych oraz żądania ich aktualizacji poprzez pisemną prośbę skierowaną do Organizatora.
§5
Nagrody
1. Zwycięzcy (25 osób) otrzymają karty podarunkowe sieci sklepów Biedronka. Wartość karty podarunkowej to 1000 zł.
2. Zwycięskie zdjęcia oraz filmy zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.trouw.pl oraz na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook www.facebook.com/TrouwNutritionPolska. Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane w nr 1/2018 magazynu „Trouw i My”. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na taką publikację w zamian za możliwość otrzymania nagrody i bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu oraz przekazuje Organizatorowi, w momencie przesłania mu pracy konkursowej, prawa autorskie do publikacji pracy w w/w sposób.
3. Nagrody zostaną przekazane w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników.
4. Oprócz nagrody w postaci karty podarunkowej Laureaci Konkursu otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości równej 11,11% wartości nagrody podstawowej.
5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody drogą mailową lub telefoniczną, nie później niż do dnia 22.12.2017 r.
§6
Opłaty i podatki
1. Wydanie nagrody nastąpi z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.
2. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody w konkursie podlegają opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
3. O ile Laureat nie wpłaci należnego podatku dochodowego od wygranej w konkursie na rachunek bankowy lub do kasy Organizatora Konkursu, to przed wydaniem nagrody Organizator Konkursu potrąci laureatowi, z części gotówkowej nagrody, 10% łącznej wartości nagrody z tytułu podatku od wygranej w konkursach.
4. Na powyższe nie będzie mieć wpływu zmiana przepisów prawa podatkowego, bądź też odmienna interpretacja stanu faktycznego dokonana przez organy podatkowe.
5. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wobec istniejących rozbieżności interpretacyjnych, Spółka zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany stanowiska organów podatkowych dotyczącego braku rozliczenia tego podatku przez samego przedsiębiorcę.
§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn, z zachowaniem praw nabytych Uczestników. O odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie www.trouw.pl
2. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu może spowodować jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Organizator Konkursu każdorazowo zawiadomi o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej wskazanej powyżej.
3. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie komisja powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”.
4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w formie elektronicznej.
5. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym na adres Organizatora, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu (decyduje data wpływu). Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.